អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

  • គ្មានថ្លៃសេវាសមាជិកភាព។
  • ចាប់ផ្ដើមក្លាយជាអ្នកតំណាងផ្នែកលក់បានងាយៗ គ្រាន់តែបញ្ជាទិញទំនិញលើប្រព័ន្ធដោយមិនកំណត់ចំនួន និងទិញពីអ្នកផលិតណាក៏បានដែរ។
  • បំពេញឈ្មោះ នាមត្រកូល លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លេខគណនីធនាគារ ថតរូបជាមួយកាតរបស់អ្នក និងសូមធ្វើការរង់ចាំបុគ្គលិកសម្រាប់ការបញ្ជាក់។
  • ប្រសិនបើជោគជ័យក្នុងការបញ្ជាក់ អ្នកនឹងទទួលបានលេខសម្ងាត់ និងអាចចូលមើលបានលើគេហទំព័រ។
ទាញយកសៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់

” គ្មានថ្លៃសេវាសមាជិកភាព។ “

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំដែលមានចំពោះអ្នកតំណាងផ្នែកលក់

  • បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃរាល់មុខទំនិញថ្មី។
  • ជួយសម្រួលដល់ការតាមដានទំនិញ។
  • ការបញ្ចុះតម្លៃ និងប្រូម៉ូសិនទំនិញ។
  • កំណត់ពេលការប្រជុំដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់
    និងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ត្រនៃការជំរុញការលក់។

” ការចែកចាយពីចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះទំនិញរបស់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ អាចបង្កើនការលក់ជាលំដាប់។

ដាក់ពាក្យធ្វើការជាអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅពេលនេះ

មានឱកាសក្នុងការបង្កើនការលក់ ទាក់ទាញអតិថិជននិងពង្រីកទីផ្សារថ្មីបានយ៉ាងងាយ។