เงื่อนไขการใช้บริการ ONE COMMERCE

“เงื่อนไขการใช้บริการ” ที่กำหนดนี้จะครอบคลุมสิทธิ์ และ ภาระหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการบริการ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริการ” ที่บริษัท โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” จัดให้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเงื่อนไขการใช้บริการถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการกับท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ท่านอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้โดยละเอียด

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมถือว่าท่านยินยอมและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม

 • เงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ
 • นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย

ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและหากท่านได้มีการใช้บริการไปแล้ว ท่านก็จะต้องระงับการใช้บริการในทันที

สาระสำคัญ

สาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งบริษัทฯ ได้สรุปให้เพื่อความสะดวกของท่านนี้ ไม่ได้เป็นการแทนที่เงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดแต่ประการใด

 • ข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงเป็นหลัก : ข้อมูลที่ท่านได้รับจากการใช้บริการไม่เป็นการแทนที่หรือมีผลเหนือซึ่งข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงตามถนน เช่น สภาพจราจร ป้ายจราจร สัญญาณจราจร คำสั่งเจ้าพนักงานจราจร ฯลฯ ซึ่งหมายความว่า ท่านต้องยึดข้อมูลจราจรที่มีอยู่จริงของภาครัฐเป็นหลักในการใช้บริการนี้
 • การขับขี่ด้วยความระมัดระวัง : ท่านจะต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังตามสภาพถนนและตามข้อกำหนดของกฎหมายจราจร
 • ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน : ข้อมูลที่ท่านได้รับจากการใช้บริการเกิดจากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ที่ติดตั้งไว้ในรถแท็กซี่ ซึ่งโดยพื้นฐานข้อมูลดังกล่าวจะมีการผันแปรและอาจไม่เที่ยงตรง ไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถให้การรับประกันความไว้วางใจหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านได้ ให้ถือว่าข้อมูลการบริการนั้นเป็นการให้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ และ การขับขี่ โดยที่ความรับผิดชอบทั้งปวงยังอยู่กับผู้ใช้บริการ
 • บริการระบุตำแหน่งที่ตั้ง : ในการให้บริการจะใช้เทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของท่าน ดังนั้นหากไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าวหรือเทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้ บริษัทฯ ก็จะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน : การส่งและการรับข้อมูลการบริการ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ GPRS/3G หรือ WIFI ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อและเงื่อนไขการชำระค่าใช้จ่ายจะระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างท่านกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการแก่ท่าน
 • ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรี : การให้บริการประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงแผนที่เส้นทางและข้อมูลการจราจร ซึ่งบริการ ฐานข้อมูลของบริการ เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ แบบแผนที่เส้นทางที่ให้บริการ และวงจรหรือคำสั่งเชิงตรรกะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟรีที่ท่านจะสามารถนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง พัฒนา และจำหน่ายแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน
 • ผู้ใช้บริการ : บริการที่จัดให้นี้มุ่งหมายให้บุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ใช้บริการหลัก หากปรากฏว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ไม่มีความเหมาะสมกับการบริการ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกการให้บริการแก่บุคคลนั้น และ ลบบัญชีผู้ใช้บริการของบุคคลนั้นทันที

“บริการ” คืออะไร

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบข้อมูลจราจร เช่น ความแออัดของการจราจร ฯลฯ ด้วยการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทฯ

สิทธิ์การใช้

บริการของบริษัทฯ : บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยมิใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้นี้

การใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถนำบริการไปเสนอให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้ ท่านไม่สามารถนำบริการไปขายหรือให้เช่าต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถนำเสนอบริการต่อสาธารณะโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหรือรวมเข้ากับการบริการของท่าน เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน ท่านไม่สามารถทำสำเนา พิมพ์ บันทึก หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลการบริการ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดให้ใช้ได้และประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

เมื่อมีการใช้บริการหรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ท่านไม่สามารถแยกส่วน (Scraping) ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Mining) หาประโยชน์จากข้อมูล (Harvesting) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งาน (Screen Scraping) รวบรวมข้อมูล (Data Aggregating) และจัดลำดับข้อมูล (Indexing) นอกจากนี้ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สไปเดอร์ (Spider) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สแครปเปอร์ (Scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่อาจใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การลงทะเบียนใช้บริการ

การใช้บริการและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในบางส่วนต้องมีการลงทะเบียนใช้บริการด้วย

ในระหว่างการลงทะเบียนใช้งาน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และซิมการ์ด (SIM) ไว้ ถ้ามีการให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดไปจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเชื่อมต่อกับท่านได้ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียนของท่านไปใช้ในเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

การยุติบริการ

ท่านอาจยุติบริการในเวลาใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ แต่ท่านมีหน้าที่จะต้องแสดงความประสงค์ในการยุติบริการให้บริษัทฯ ทราบด้วย

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางการเข้าใช้บริการและตัดการเชื่อมต่อการใช้บริการของท่านได้ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้บริการของท่านกับบุคคลภายนอกได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถ้าในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการปรากฏว่าท่านตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
 • ถ้าท่านมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่บริษัทฯ บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ หรือผู้ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ
 • ถ้าท่านใช้หรือพยายามใช้เว็บไซต์หรือบริการในการกระทำผิดกฎหมายหรือเล็งเห็นได้ว่าเป็นการผิดกฎหมาย หรือถ้าท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อทำให้เกิด สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือยุยงให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ถ้าท่านละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • ถ้าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือหมายที่ออกโดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรบริหารที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ถ้าบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหา ป้องกัน หรือระบุปัญหาทางเทคนิค การละเมิดความปลอดภัย หรือการฟ้องร้องคดีแก่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง

หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปิดบัญชีผู้ใช้บริการของท่าน

การยุติบริการ

บริการที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การส่งข้อมูล” หรือ “ข้อความ” ตัวอย่างเช่น การรายงานความหนาแน่นของการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งต้องถือว่า การส่งข้อมูลหรือข้อความใดของท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น

ท่านต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังตามสภาพการจราจรบนถนนและตามกฎหมายจราจร โดยห้ามท่านทำการส่งข้อมูลหรือข้อความ รวมถึงข้อมูลการจราจร เช่น ความหนาแน่นของการจราจรในเวลาปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างที่ท่านขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด การส่งข้อมูลหรือข้อความของท่านจะกระทำได้เมื่อท่านได้จอดยานพาหนะของท่านในที่ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือข้อความอาจถูกส่งโดยผู้โดยสารซึ่งไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะและจะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสียสมาธิในการควบคุมยานพาหนะด้วย

ข้อมูลและข้อความจากผู้ใช้บริการ

บริการที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การส่งข้อมูล” หรือ “ข้อความ” ตัวอย่างเช่น การรายงานความหนาแน่นของการจราจร การเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งต้องถือว่า การส่งข้อมูลหรือข้อความใดของท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น

ท่านต้องขับขี่ยานพาหนะด้วยความระมัดระวังตามสภาพการจราจรบนถนนและตามกฎหมายจราจร โดยห้ามท่านทำการส่งข้อมูลหรือข้อความ รวมถึงข้อมูลการจราจร เช่น ความหนาแน่นของการจราจรในเวลาปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างที่ท่านขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด การส่งข้อมูลหรือข้อความของท่านจะกระทำได้เมื่อท่านได้จอดยานพาหนะของท่านในที่ที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือข้อความอาจถูกส่งโดยผู้โดยสารซึ่งไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะและจะต้องไม่เป็นการรบกวนหรือทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะเสียสมาธิในการควบคุมยานพาหนะด้วย

ข้อห้ามในการส่งข้อมูลหรือข้อความ

ห้ามมิให้ส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ รวมถึงการโฆษณา เว้นแต่ข้อมูลหรือข้อความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือเกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ แล้ว

เมื่อท่านส่งข้อมูลหรือข้อความเพื่อเผยแพร่ผ่านทางบริการของบริษัทฯ ท่านจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นไม่ละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ท่านจะต้องส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีความชัดเจนเท่านั้นและจะต้องไม่ส่งข้อมูลหรือข้อความที่

 • ทำให้เสื่อมสิทธิหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
 • เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคล ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่อบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากบุคคลนั้นก่อน
 • ผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือคุกคามความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด
 • ก่อกวน ก้าวร้าว ขู่เข็ญ หรือหยาบคาย
 • มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการเหยียดหยามหรือแบ่งแยกชนชั้นที่มีต่อเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ ชนชาติ ศาสนา เพศ อาชีพ เพศ ความเจ็บป่วย ความสามารถทางกายหรือจิต ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือชนชั้นทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
 • สนับสนุนการกระทำความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือการฟ้องร้องคดี
 • สร้างวงจรแชร์ลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่ ข้อความเสนอสินค้าหรือโฆษณาที่รบกวนผู้รับ หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • แสดงโดยชัดเจนหรือโดยนัยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง

บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านใช้บริการหรือลบข้อมูลหรือข้อความที่ท่านส่งหรือนำเสนอได้ หากปรากฏว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือปรากฏว่าท่านกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การบริการ ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ หรือตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ใช้บริการ หรือบริษัทฯ ในกรณีนี้บริษัทฯ อาจใช้มาตรการป้องกันมิให้ท่านเสนอข้อมูลหรือข้อความในบริการของบริษัทฯ ได้ ข้อกำหนดนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิใดๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

สิทธิในข้อมูลหรือข้อความ

เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความตามที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ ท่านย่อมแสดงและรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นและท่านได้รับอนุญาตที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น รวมทั้งอนุญาตให้บริษัทฯ เผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลหรือข้อความนั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่ถือว่าบริษัทฯ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าท่านได้อนุญาตโดยไม่อาจเพิกถอนสิทธิได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่ตลอดไป เป็นสิทธิที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เป็นสิทธิที่ไม่จำกัด เป็นสิทธิที่ไม่มีค่าตอบแทน เป็นสิทธิที่สามารถให้แก่บุคคลอื่นได้ และเป็นสิทธิที่สามารถโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ การทำสำเนา การแจกจ่าย การพัฒนาต่อ การแสดงในที่สาธารณะ หรือดำเนินการใดในที่สาธารณะได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ และผู้อื่นตามที่ท่านกำหนด ไม่จำกัดเพียงแค่การใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ขยายขอบเขตไปถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามแต่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควรอีกด้วย สำหรับการใช้ประโยชน์ในข้อมูลหรือข้อความของผู้ใช้บริการรายอื่นจะจำกัดอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน และในกรณีนี้ถือว่าบริษัทฯ เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน

การตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความ

บริษัทฯ อาจตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความก่อนหรือหลังการใช้ข้อมูลหรือข้อความนั้นเพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ อาจลบข้อมูลหรือข้อความนั้นออกไปก็ได้ โดยปกติบริษัทฯ จะไม่ใช้สิทธิในการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความ แต่จะดำเนินการในบางกรณีเท่านั้น

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าข้อมูลหรือข้อความใดจะถูกนำไปใช้ ระยะเวลาที่นำไปใช้ สถานที่นำไปใช้ รูปแบบ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลหรือข้อความไปเผยแพร่ในขอบเขตของการบริการ ซึ่งบริษัทฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลหรือข้อความทั้งหมดจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายหรือในระยะเวลาที่จำกัด

ข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งหรือนำเสนอมานั้นไม่ถือเป็นความเห็นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่รับรองความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลหรือข้อความนั้น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ บริการ หรือฐานข้อมูล ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะหมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งเป็นของบริษัทฯ หรือที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว บริการของบริษัทฯ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือบทกฎหมายอื่นของไทยทั้งในอาญาเขตประเทศไทยและต่างประเทศ

การทำสำเนา การแจกจ่าย การแสดงในที่สาธารณะ การนำเสนอต่อสาธารณะโดยเครือข่ายการสื่อสาร การถ่ายทอดสู่สาธารณะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การประมวลผล การพัฒนาจากต้นฉบับ การขาย หรือการให้เช่าที่กระทำต่อบริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ลักษณะใด หรือวิธีการใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถือเป็นการต้องห้ามและเป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ นอกจากนี้ชื่อ รูปแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของบริษัทฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

การออกแบบแผนที่และสภาพจราจรตามที่ปรากฏในบริการและเว็บไซต์ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว การอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะไม่ครอบคลุมถึงแผนที่ซึ่งปรากฏอยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องหมายใดๆ สิ่งบ่งชี้ รูปแบบสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายต่างๆ ที่กำหนดและแสดงอยู่ในแผนที่ด้วย

บริษัทฯ อาจป้องกันสิทธิในบริการของบริษัทฯ จากการใช้งานโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี ซึ่งท่านรับรองว่าจะหลีกเลี่ยงการทำให้บริษัทฯ ด้อยสิทธิไปจากที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการหรือโดย กฎหมาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในบริการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสิทธิยุติหรือเพิกถอนสิทธิในการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องยุติการใช้บริการในทันทีและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ต่อไป

ข้อจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

บริษัทฯ ให้บริการ รวมทั้งข้อมูลหรือข้อความภายใต้บริการดังกล่าวในลักษณะตามที่ปรากฏและมีอยู่นั้น โดยไม่ได้มีเจตนารมณ์จะให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละรายหรือผู้ใช้บริการทั้งหมด บริษัทฯ จึงขอจำกัดการรับประกันและการเป็นตัวแทนไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันทางการค้า ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์เฉพาะ ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด กรรมสิทธิ์ ชื่อเรียก ความเข้ากัน ประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย หรือความเที่ยงตรง

นอกจากนี้แม้ว่าจะไม่มีการทำให้บริษัทฯ ด้อยสิทธิไปจากที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ก็สงวนสิทธิ์ในการรับประกันสำหรับความเที่ยงตรงของข้อมูลการจราจร รวมทั้งข้อมูลหรือข้อความภายใต้บริการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น การจราจรบนท้องถนนอาจมีความหนาแน่นเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ให้บริการหรือไม่ก็ได้

ท่านตกลงและยอมรับว่าท่านมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการใช้บริการและภายใต้การยอมรับความเสี่ยงของตัวท่านเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านยอมรับว่าท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในระหว่างการใช้บริการด้วย

ข้อมูลที่จัดให้ในการใช้บริการไม่ได้มุ่งหมายให้เป็นการทดแทนข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนทางสัญจร ในกรณีที่ข้อมูลที่นำเสนอบนทางสัญจร (สัญญาณจราจร ป้ายจราจร เจ้าพนักงานจราจร ฯลฯ) แสดงแตกต่างไปจากข้อมูลที่ให้บริการ ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตามข้อมูลที่ให้บริการ

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นที่พอใจแก่ท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าบริการที่บริษัทฯ จัดให้แก่ท่านจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือไม่มีความผิดพลาด หรือปราศจากส่วนที่เป็นอันตราย หรือปลอดภัยตลอดเวลา หรือปลอดจากการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการป้องกันความเสียหาย หรือปราศจากการทำงานที่ผิดพลาด บกพร่อง หรือล้มเหลวของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดให้บริการโดยบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการอื่น

บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือค่าเสียหายอื่นใด ความสูญเสีย (รวมถึงความสูญเสียทางธุรกิจหรือของข้อมูล) ราคา ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินที่เกี่ยวกับการละเมิด สัญญา หรือในรูปแบบอื่นใดของความรับผิด ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้งานได้ของบริการ หรือที่เกิดจากความผิดพลาด บกพร่อง หรือขัดข้องของบริการ หรือที่เกิดจากความบกพร่องหรือผิดพลาดใดๆ จากการกระทำของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่ทำในนามบริษัทฯ หรือจากความเชื่อมั่นในข้อมูลหรือข้อความของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงข้อมูลหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยบุคคลภายนอกหรือจากการติดต่อสื่อสารใดๆ กับการบริการหรือกับผู้ใช้บริการอื่นผ่านทางการบริการ หรือจากการปฏิเสธหรือการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือจากการกีดกัน การลบล้าง การเปิดเผย และการใช้งานหรือการสูญเสียข้อมูลหรือข้อความอื่นใดของท่านจากการใช้บริการ ดังนั้นไม่ว่าในกรณีใด การเยียวยาที่ท่านจะได้รับจะจำกัดอยู่เพียงการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่ทำงานผิดปกติเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องมาจากการเชื่อถือไว้วางใจหรือการใช้งานข้อมูลของท่าน หรือเนื่องมาจากข้อความที่ปรากฏอยู่ในการบริการ

การเชื่อมโยง และ ข้อมูลทางการค้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ อาจผนวกข้อมูลการโฆษณาและข้อมูลทางการค้าในการให้บริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก ถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องได้ และเป็นที่เข้าใจได้ว่าการโฆษณาทางการค้าที่ให้ข้อมูลโดยบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือจูงใจให้จัดซื้อสินค้าหรือบริการตามที่โฆษณาไว้นั้น

ถ้าปรากฏว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงการบริการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานซึ่งไม่ได้ดำเนินการหรือจัดการโดยบริษัทฯ บริษัทฯ ก็จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการเชื่อถือหรือไว้วางใจของท่าน หรือที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อความในการบริการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานหรือข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินอันเกิดจากการใช้งานหรือการเชื่อถือหรือไว้วางใจของท่านในข้อมูลหรือข้อความที่ให้บริการซึ่งท่านได้เข้าไปใช้งานผ่านการเชื่อมโยงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การผิดเงื่อนไขการใช้บริการและการชดใช้ค่าเสียหาย

โดยที่ข้อกำหนดนี้ไม่ทำให้บริษัทฯ เสื่อมสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและทำให้บริษัทฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และตัวแทนปราศจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขนี้หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้บริการ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย การจ่ายเงิน การสูญเสีย การสูญเสียผลประโยชน์ หรือความเสียหายอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และตัวแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายและการดำเนินคดี

ความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ย่อมเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านในระหว่างการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยบริษัทฯ จะมีการทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันซึ่งท่านจะสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย โดยที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้การทำให้เป็นปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลา บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะๆ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบริการ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ อาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการบริการ การเชื่อมต่อและการออกแบบสำหรับผู้ใช้บริการ การขยายขอบเขตและความสามารถในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลหรือข้อความ ของบริการและรูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิที่จะกล่าวอ้าง ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ สำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การยุติการบริการ

บริษัทฯ อาจบอกเลิกเงื่อนไขของการบริการเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าในเวลาใดตามแต่บริษัทฯ จะเห็นสมควร

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเวอร์ชันใหม่และเว็บไซต์ที่ให้บริการ การใช้บริการของท่านต่อไปหลังจากเงื่อนไข การใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขย่อมมีความหมายว่าท่านได้ยินยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะต้องยุติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการต่อไป

กฎหมายที่ใช้บังคับ และ เขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการจะบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่อยู่ภายใต้หลักกฎหมายขัดกัน ทั้งนี้ ข้อพิพาท การฟ้องร้อง หรือการโต้เถียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ ใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

การโอนสิทธิ์

ท่านไม่สามารถโอนสิทธิ์เกี่ยวกับการบริการให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน แต่บริษัทฯ อาจโอนสิทธิ์เกี่ยวกับการบริการให้แก่บุคคลภายนอกได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลภายนอกนั้นจะต้องรับไปซึ่งภาระหน้าที่ที่มีอยู่ต่อท่านตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา จะถือว่าเป็นการก่อตั้งข้อตกลงที่มีความสมบูรณ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการที่แจ้งต่อผู้ใช้บริการระหว่างการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้นำเงื่อนไขการใช้บริการนี้มาใช้บังคับ

การติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ท่านอาจติดต่อกับบริษัทฯ โดยผ่านทาง line@Onecommecrer ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบสนองท่านในทันที