ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន និងចក្ខុវិស័យ

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

One Commerce គឺជាឈ្មោះរបស់អង្គភាពអាជីវកម្មមួយនៃ
ក្រុមហ៊ុន MAF Excellent Co.,ltd. ដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ 2010 នូវផ្ដល់សេវាផ្នែកផលិតកម្មឧបករណ៍ទីផ្សារដើម្បីជំរុញការលក់ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងភាគីឯកជន រួមទាំងសេវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកម្មវិធីរបស់កំព្យូទ័រ (Software)។

គោលបំណងនៃគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំ លើសពីការយកចិត្តទុកដាក់លើក្រុមអតិថិជនចាស់ហើយ ថែមទាំងបង្កើតនូវ
អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែរ។

*លេខចុះបញ្ជីលើប្រព័ន្ធ THAI SME – GP សម្រាប់សហគ្រាស:
0505554000946។ សហគ្រាសខ្នាតតូច មិនតម្រូវឱ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មប្រភេទលក់ដោយផ្ទាល់ និងការធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ទេ។

ចក្ខុវិស័យ

មានតម្រូវការបង្កើតឡើងរបស់ក្រុមអ្នកបរិភោគដែលប្រើទំនិញ និងកើតលទ្ធផលនៃការប្រើពិត ដើម្បីឱ្យអ្នកផលិតមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ទំនិញនិងសេវាកម្ម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ នៅតែបង្កើតការទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងអ្នកតំណាងផ្នែកលក់ និងអតិថិជនដែលជឿជាក់លើទំនិញនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

បេសកកម្ម

  • ការស្វែងរក ក្រុមហ៊ុនផលិតទំនិញដែលប្រកបដោយគុណភាពស្ដង់ដា និងចេះសហការគ្នានឹងប្រព័ន្ធក្នុង ការពង្រីកទីផ្សារឱ្យបានរឹងមាំ។
  • ការជ្រើសរើស អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ដែលមានសក្ដានុពលនៃការលក់ និងការចែកចាយទំនិញ លក់បានភ្លាមទទួលលុយភ្លាម មិនចាំបាច់ទិញទំនិញស្តុកទុក។
  • ការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល បុគ្គលិកផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន មានតួនាទីនិងទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយសម្របសម្រួលរបស់អតិថិជននិងអ្នកតំណាងផ្នែកលក់។
  • ការគ្រប់គ្រង លើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ របៀបបង់ប្រាក់តាមរយៈ កាតឥណទាន ការផ្ទេរប្រាក់ ការចេញវិក័យប័ត្រអាករ ការបង់ថ្លៃទំនិញទៅកាន់អ្នកផលិត និងបង់ប្រាក់ចំណូលទៅកាន់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់។
  • ការបង្កើត ឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មបណ្ដាញក្នុង យុគសម័យឌីជីថល 4.0 ងាយស្រួលណាស់ គ្មានថ្លៃសេវាសមាជិកភាព សិក្ខាសាលាចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ មិនបង្ខំឱ្យទិញទំនិញដើម្បីរក្សានូវតុល្យភាពនៃការលក់ មិនចាំបាច់ទិញទំនិញស្តុកទុក ចង់លក់ពេលណាក៏បាន ពេលលក់បានភ្លាម ទទួលលុយភ្លាម។