ម្ចាស់ទំនិញ ឬអ្នកផលិត

របៀបជ្រើសរើសប្រភេទមុខទំនិញដើម្បីដាក់លើប្រព័ន្ធ

 • ទំនិញនិងសេវាកម្ម ប្រភេទគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។
 • ប័ណ្ណអនុញ្ញាត (License) , លេខកូដ (Serial Number) , ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ ឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់ជាមុន។

សម្រាប់តែ 1 ប្រភេទមុខទំនិញ 1 SKU ប៉ុណ្ណោះ ឱ្យដាក់ទំនិញមិនដូចគ្នាលើប្រព័ន្ធ។

ទាញយកសៀវភៅណែនាំសម្រាប់ម្ចាស់ទំនិញ

គុណសម្បត្តិរបស់ទំនិញ / សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ

 • មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរាងកាយ។
 • ត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្ដង់ដាគុណភាពទំនិញនិងសេវាកម្ម (ជ្រើសរើសមួយ)៖
  • ឯកសារផ្លូវការ ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃស្ដង់ដាគុណភាព។
  • ផលិតកម្មនិងសេវាកម្មដោយអ្នកជំនាញ។
 • ដោយការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការ បានអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ទំនិញនិងសេវាកម្មលើប្រព័ន្ធ(គណៈកម្មការត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងម្ចាស់ទំនិញ អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ និងអ្នកផលិត)។

ប្រសិនបើរកឃើញថាមិនទាន់មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មិនអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ទំនិញនិងសេវាកម្មលើប្រព័ន្ធភ្លាមៗ។

ការបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកផលិត

 • ឆបោក មិនដឹកទំនិញ (ក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូតខាត ដោយការសងលុយទៅអ្នកតំណាងផ្នែកលក់វិញ)។
 • ការប្រកាសក្ស័យធន។
 • ការកាត់ទោសពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំដែលមានចំពោះអ្នកផលិត

 • ជួយសម្រួលដល់ផលិតកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
 • ចែកចាយទំនិញទៅកាន់អ្នកតំណាងផ្នែកលក់ទាំងអស់។
 • មានសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ពីថ្លៃទំនិញ + ប្រាក់ពីការដឹក ទំនិញ។
 • ការផ្ដល់មតិយោបល់ និងការឱ្យពាក្យណែនាំ។

បង្កើតឡើងនូវទំនិញល្អៗមួយ ក៏ចាត់ទុកថាហត់ពេកហើយ ថែមទាំងតម្រូវឱ្យការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត។
ប្រសិនបើសាកមកប្រើ One Commerce វានឹងជួយឱ្យយើង ធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួល

ដាក់ពាក្យធ្វើការជាម្ចាស់ទំនិញជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅពេលនេះ

មានឱកាសក្នុងការបង្កើនការលក់ ទាក់ទាញអតិថិជននិងពង្រីកទីផ្សារថ្មីបានយ៉ាងងាយ។